Środowisko TSL oczekuje ponownej analizy systemu poboru opłat drogowych.

0
212
„Stan infrastruktury drogowej a rozwój usług transportowo-spedycyjnych” to tytuł tegorocznego spotkania i konferencji Noworocznej, która została zorganizowana przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki 13 stycznia 2011r. w Warszawie. Celem spotkania było poddanie dyskusji istotnego problemu, który w obliczu zachodzących zmian w polskiej infrastrukturze, szczególnie uwzględniając wdrożenie krajowego systemu poboru opłat, ma ogromny wpływ rozwój rynku usług transportowo – spedycyjnych. Organizatorów oraz uczestników interesowało wyjaśnienie dokładnie w jakim terminach odbędzie się wdrażanie nowego systemu poboru opłat, na jakich zasadach będą włączani w ten system przedsiębiorcy, jaki jest dokładnie harmonogram prac oraz jakie koszty będą musieli ponieść przedsiębiorcy?
W spotkaniu udział wzięło ponad 90 osób, w tym przedstawiciele firm branży TSL a wśród zaproszonych do wystąpień gości znaleźli się: przedstawiciele zarządu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Krajowej Izby Gospodarczej i Sejmu RP. Spotkaniu przysłuchiwali się także dziennikarze z prasy codziennej i branżowej. Niestety pomimo potwierdzeń wystąpienia, na spotkanie nie dotarł przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury, odpowiedzialny za infrastrukturę drogową p. Radosław Stępień Podsekretarz Ministerstwa Infrastruktury.
Konferencję i dyskusję prowadził prof. Wojciech Paprocki prezes firmy ET Logistik oraz profesor SGH, którą rozpoczął przekazując głos Lechowi Witeckiemu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad oraz jego zastępczyni p. Magdalenie Jaworskiej. Przedstawili oni informacje dotyczące wdrożenia krajowego systemu poboru opłat (KSPO).
przejdź do: Co to jest viaTOLL?
Gotowi do wdrożenia?
Przetarg na zbudowanie systemu wygrało Konsorcjum Kapsch. Termin wdrożenia systemu to 1 lipca 2011r. Przedstawiciele GDDKiA podkreślali, iż osiągnięto pierwszy kamień milowy, gdyż udało się przeprowadzić demonstrację systemu zgodnie z planem i z warunkami umowy, co miało miejsce w dniach 23-25 listopada 2010 na drodze krajowej nr 7 na odcinku Łazy-Tarczyn. Demonstracje przeprowadzono w zakresie punktów sprzedaży, urządzeń pokładowych, punktów poboru opłat, systemu centralnego. Test pozwolił m.in. na ustalenie wstępnej lokalizacji bramownic (wiadomo już, że instalacja bramownic będzie się odbywała w trybie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę). Na sieci podstawowej instalacja bramownic rozpocznie się w marcu/ kwietniu 2011 roku. Drogi, które nie zostaną oddane do ruchu do 1 lipca 2011, nie zostaną objęte opłatami w momencie wdrożenia systemu. Wybrana została też nazwa systemu: viaTOLL oraz znak towarowy, który został już zgłoszony do Urzędu Patentowego. Przygotowana też została tymczasowa strona internetowa systemu: www.viatoll.pl, na której znajdują się podstawowe informacje na temat Krajowego Systemu Poboru Opłat. Uzgodniono sposób zakładania konta przez kierowców oraz sposób wsparcia w punktach obsługi klienta w zakresie języków obcych (niestety ni podano szczegółów zakładania tych kont). Od 2 maja 2011 roku urządzenia OBU (viaBOX) będą dystrybuowane w około 200 punktach dystrybucyjnych i 16 punktach obsługi klienta, które zlokalizowane zostaną w dogodnych dla kierowców miejscach (wzdłuż lub w pobliżu sieci dróg objętych poborem opłat, przejścia graniczne, stacje benzynowe). Informacje dotyczące systemu (m.in. nt. Punktów Dystrybucyjnych i Punktów Obsługi Klienta, rejestracji w Systemie) dostępne będą w Centrum Klienta i na stronie internetowej Systemu www.viatoll.pl.
przejdź do: Co to jest viaBOX?
Od 11 kwietnia 2011 r. Centrum Obsługi Klienta będzie dostępne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Będzie można się z nim skontaktować poprzez wybranie bezpłatnego, lokalnego numeru telefonu lub używając europejskiego (płatnego) numeru telefonu. Infolinia będzie działać w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Dokonano też już ustalenia struktury przepływów finansowych związanych z poborem opłat drogowych ze wskazaniem uczestników procesu, tj. użytkownik dróg, Wykonawca, BGK, dostawcy kart płatniczych i kart flotowych, GDDKiA. Potwierdzono dopuszczalne umową rodzaje płatności tj. gotówka, przelew, płatność kartą kredytową/debetową i kartą flotową. Odbyły się pierwsze spotkania koordynacyjne z Wykonawcą (Alcatel-Lucent) dostosowania autostrady A2 na odcinku Konin-Stryków do poboru opłat – pobór od 1 lipca 2011 roku, spotkanie z wykonawcą (Egis) dostosowania autostrady A4 na odcinku Wrocław-Katowice do poboru opłat – pobór od stycznia 2012 roku. Pozostałe odcinki autostrad, które nie zostaną oddane do ruchu do 1 lipca 2011, nie zostaną objęte opłatami w momencie wdrożenia systemu.
Po wystąpieniu GDDKiA przedstawiciele firm zadawali pytania dotyczące kosztów wdrożenia systemu: jak zakup urządzeń, podłączenie się do systemu itp., a także o stawki za przejazd po drogach? Jednakże odpowiedzi na te pytanie nie zostały udzielone ze strony GDDKiA. Przedsiębiorcy wyrazili też opinię, iż czas na przygotowanie się firm do tego systemu (czyli licząc od momentu uruchomienia sprzedaży urządzeń OBU) jest zbyt krótki, aby w porę wdrożyć w ten system kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych.
W kolejnym wystąpieniu  p. dr Izabella Mitraszewska kierownik Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu w Instytucie Transportu Samochodowego – która miała dokonać oceny KSPO, jednakże wyjaśniła iż nie można dokonywać oceny systemu, który jeszcze nie działa –  dokonała analizy efektywności zastosowań telematyki w transporcie drogowym w odniesieniu do KSPO.
Telematyka jest przyszłością
Natężenie ruchu drogowego w Polsce według danych GDDKiA w 2005 r. wzrosło średnio o 19 % w stosunku do roku 2000, przy czym największy wzrost zanotowano w zakresie pojazdów ciężarowych – o 44%. Jest to proces naturalny i nie da się go ograniczyć, szczególnie w transporcie drogowym, najbardziej dostępnym. Należy więc szukać innych rozwiązań, korzystając z możliwości, jakie niosą za sobą współczesne techniki i technologie, ponieważ inne możliwości usprawnień zostały wyczerpane. Jedną z nich jest telematyka. Ze względu na specyfikę rozpatrywanej gałęzi gospodarki, jaką jest transport drogowy, związany z przemieszczaniem w ruchu drogowym ludzi i ładunków, efektywność wdrażania telematyki należy rozpatrywać z różnych punktów widzenia: gospodarczym, społecznym, mikroekonomicznym i makroekonomicznym.
Porównując rozwiązania techniczne systemów poboru opłat pod względem kosztów, przyjęty w Polsce system DSRC wymaga rozbudowy infrastruktury drogowej (bramka na początku i końcu trasy objętej opłatą, okablowanie), jest mało elastyczny, a dodatkowo generuje koszty budowy i utrzymania infrastruktury. Z kolei system oparty na technologii GPS/GSM (czyli system odrzucony przez GDDKiA) nie wymaga rozbudowy infrastruktury (zbędne bramki do naliczania opłat, aparatura kontrolna możliwa do zainstalowania na istniejących elementach), jest bardziej elastyczny i nie generuje dodatkowych kosztów budowy i utrzymania infrastruktury. Czyli wnioski, które się nasuwają wskazują, iż system DSRC  jest bardziej opłacalny na drogach o małej liczbie wjazdów i zjazdów, a objęcie opłatami dodatkowych odcinków dróg wymaga budowy i utrzymania bramek. Zaś system zbudowany w oparciu o GPS/GSM jest bardziej opłacalny na drogach o dużej liczbie wjazdów i zjazdów, gdyż objęcie opłatami dodatkowych odcinków dróg nie wymaga rozbudowy infrastruktury, a jedynie wymaga opłaty operatora GPS/GSM. Koszty budowy i eksploatacji systemów telematycznych są niewielkie w porównaniu do kosztów budowy dróg, ale niestety to właśnie na nie, zwykle nie starcza już pieniędzy!
Nowa rola ITD
Kolejne wystąpienie, zamykające część prezentacji o problematyce poboru opłat drogowych, dotyczyło nowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego, które przybliżył p. Mariusz Klink radca prawny Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Do nowych zadań jakie przejął Główny Inspektor Transportu Drogowego zalicza się: budowę i obsługę Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, kontrolę elektronicznego poboru opłat (ETC) oraz prowadzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Obecnie w dyspozycji GITD znajduje się 157 urządzeń rejestrujących (fotoradarów). Na  jedno urządzenie rejestrujące przypada aż 11 masztów, co ogranicza poczucie nieuchronności kary za przekroczenie prędkości (średnio 8 ujawnionych naruszeń dziennie przez urządzenie). Postępowania wyjaśniające w sprawach wykroczeń zarejestrowanych fotoradarami prowadzi około 500 specjalistycznie przeszkolonych policjantów ruchu drogowego. W 2009 roku wykonano ponad 350.000 zdjęć, 45% spraw zakończono mandatem, a w 55% sporządzano dokumentację do sądów powszechnych. Taki system wydłuża procedury, co powoduje że czas na zastosowanie postępowania mandatowego jest zbyt krótki (obecnie wynosi on 30 dni). Ta sytuacja wkrótce się zmieni, kiedy kompetencje nadzoru nad ruchem drogowym przejmie GITD poprzez stworzenie w ramach GITD komórki organizacyjnej odpowiadającej za automatyczny nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) w ramach którego wykorzystane zostaną najnowsze technologie w celu usprawnienia procedur związanych z ujawnieniem naruszenia i ścigania sprawcy.
Automatyzacja procesu identyfikacji sprawców naruszeń umożliwi efektywne wykorzystanie już funkcjonujących urządzeń rejestrujących. Najważniejsze zmiany jakie zostaną dokonane to: wszystkie urządzenia będą poprzedzone widocznym oznakowaniem, sam fakt zainstalowania urządzenia rejestrującego będzie dla kierowców informacją, że zbliżają się do miejsca niebezpiecznego. Docelowo każda obudowa wyposażona będzie w urządzenie rejestrujące oraz zostaną doprecyzowane zasady związane z obowiązkiem przekazywania, przez właściciela pojazdu, informacji o kierującym pojazdem (zostanie wprowadzona w kodeksie wykroczeń sankcja za nie wykonanie tego obowiązku). Wydłużony zostanie czas na stosowanie postępowania mandatowego (z 30 dni do 180 dni).
Kontrola Elektronicznego Poboru Opłat zostanie również powierzona GITD od 1 lipca, czyli wraz z wejściem KSPO. Kontrola dokonywana będzie za pomocą: mobilnych jednostek kontrolnych, stałych urządzeń kontrolnych, przenośnych urządzeń kontrolnych, przygranicznych jednostek kontrolnych. Od 1 lipca 2011 r. do służby wejdą 94 mobilne jednostki kontrolne, a w siedzibie GITD powstanie system komputerowy oraz infrastruktura teleinformatyczna przetwarzające dane przesyłane przez wykonawcę. Docelowo przewiduje się pełną automatyzację procesu wykrywania, analizowania i sankcjonowania. Uiszczenie kar pieniężnych będzie odbywało się poprzezpobranie kary bezpośrednio przez mobilną jednostkę kontrolną (w stosunku do podmiotu zagranicznego) oraz poprzez rachunek bankowy (przelew/przekaz pocztowy/wpłata gotówkowa), zapłata kartą płatniczą. Konsekwencją niezapłacenia należności pieniężnej z tytułu kary będzie wprowadzenie OBU na czarną listę (niemożność użytkowania do czasu uiszczenia należności), wprowadzenie nr. rejestracyjnego na czarną listę (automatyczne wykrycie pojazdu gdy wjedzie na teren RP), blokada pojazdu na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia kary (podmiot zagraniczny), wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Podsumowanie
Po zakończeniu wystąpień, które dostarczyły cennej wiedzy merytorycznej na temat krajowego systemu poboru opłat, prof. Wojciech Paprocki zaprosił dodatkowo do dyskusji Janusza Piechocińskiego Posła na Sejm RP, Józefa Kowalczyka przewodniczącego Komisji Infrastruktury Gospodarczej KIG, Juliusza Skurewicza prezesa zarządu Hellmann Worldwide Logistics a także Tadeusza Wilka dyrektora transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Zgromadzeni wyrazili opinię, iż trudno jest obecnie oceniać zaproponowany przez GDDKiA system, ale patrząc na systemy funkcjonujące w innych państwach UE, nie jest to system przyszłościowy i może generować wysokie koszty jego utrzymania, a więc i podwyżki opłat drogowych, których wysokość proponowana przez Ministerstwo Infrastruktury dalece przekracza progi kosztowe polskich transportowców. Oczywiście wszystkie działania zmierzające do poprawy ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach, są godne pochwały, jednakże zapomina się w tym wszystkim o jednym, iż to właśnie transport drogowy będzie musiał udźwignąć koszty wdrożenia tych wszystkich rozwiązań. W konsekwencji tego z pewnością nie pozostanie to bez wpływu na stawki przewozowe, które mogą podrożeć, a za tym odczują to konsumenci w postaci droższych towarów. Spadnie też konkurencyjność polskiego przewoźnika. Niestety brak na Sali przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury nie dało możliwości przekazania tych wszystkich wątpliwości i jednocześnie zadania szeregu pytań bezpośrednio do ich adresata.
Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki p. Marek Tarczyński zapowiedział, iż temat będzie stale monitorowany przez Izbę, która będzie współpracować w tej sprawie z całym środowiskiem TSL.
Środowisko to oczekuje, aby Ministerstwo Infrastruktury ponownie przeanalizowało wysokość stawek i wzięło pod uwagę stanowisko przedsiębiorców, co pozwoli wypracować kompromis zadowalający obie strony.
Impreza odbyła się pod patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krajowej Izby Gospodarczej. Po konferencji i debacie uczestnicy zostali zaproszeni do toastu noworocznego oraz na koncert kolęd w wykonaniu m.in. dr Pawła Lesiaka z SGH, a całe spotkanie zakończył koktajl przy akompaniamencie muzyki instrumentalnej. Ogólnopolskim patronem prasowym tego wydarzenia został Puls Biznesu, a patronat medialny objęli: Polska Gazeta Transportowa, TSL Biznes, Logistyka a Jakość, Transport i Spedycja, Truck&Business oraz portale: Spedycje.pl, eTransport.pl, Forumtransportu.pl.
Jednocześnie organizatorzy dziękują za pomoc przy obsłudze całej imprezy – studentom Podyplomowego Studium Transportu i Spedycji ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
źródło: www.pisil.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here