Rozmowy w sprawie opłat drogowych cd. – konsultacje z Ministerstwem Infrastruktury.

0
190
Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na apele środowiska TSL, w tym m.in. Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Na 24 stycznia br., zaprosiło przedstawicieli PISiL do rozmów konsultacyjnych w sprawie regulacji dotyczących poboru opłat drogowych i obliczania stawek tych opłat, tj. w sprawie projektów dwóch rozporządzeń Rady Ministrów dot.:
  • dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną
  • wysokości stawek opłaty elektronicznej

przejdź do: Wykaz płatnych dróg

 

Jednocześnie w dopowiedzi na stanowisko PISiL w sprawie obniżenia wysokości stawek opłat drogowych (o którym pisaliśmy na naszej stronie 2 grudnia 2010r.), Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, iż „Wprowadzenie systemu opłaty elektronicznej zostało przesądzone przez Parlament RP w drodze uchwalenia ustawy z dn. 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, a w ramach prac parlamentarnych określona została średnia bazowa stawka opłaty elektronicznej (0,46 zł/km).” Dalej w swoim piśmie MI wyjaśnia, iż proponowane rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, jest uszczegółowieniem decyzji podjętej przez Parlament i jej całkowitym wypełnieniem.
 
 
Ministerstwo wyjaśnia też, skąd wzięła się tak wysoka stawka. Otóż „w art. 13ha ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, przyjęto zasadę że podstawą do określenia stosowanych stawek opłaty elektronicznej jest wyliczenie stawki maksymalnej z uwzględnieniem kalkulacji wszelkich kosztów związanych z budową, przebudową, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi, na których opłata jest pobierana, w tym kosztów związanych z poborem opłaty elektronicznej oraz kosztów finansowych. Zasada ta, jest bezpośrednim wdrożeniem przepisów dyrektywy 2006/38/WE PEiR z 17 maja 2006r. zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, która nakłada na wszystkie kraje członkowskie obowiązek zastosowania określonej metodologii kalkulacji kosztów.
Dyrektywa pozostawia dalej państwom członkowskim możliwość kształtowania stawek na poziomie niższym niż wynikający z takiej kalkulacji kosztów.” Jednocześnie MI tłumaczy tak wysokie stawki tym, że kalkulacja taka została przeprowadzona po raz pierwszy w Polsce z zastosowaniem prognozy ruchu drogowego, na podstawie której wyliczono udział samochodów objętych opłatą. W kolejnych latach stawka maksymalna będzie ulegać zmianie ze względu na rozszerzenie sieci dróg włączonych do systemu poboru opłat.
 
przejdź do: Co to jest viaTOLL?
 
Z takim podejściem wyliczania stawek i obłożenia maksymalną opłatą przedsiębiorców, nie zgadza się środowisko transportowe i spedycyjne, gdyż jego zdaniem Ministerstwo chce przerzucić większość kosztów zarówno wdrożenia systemu jak i utrzymania infrastruktury na transportowców, co odbije się na ich konkurencyjności i podwyżce cen za fracht drogowy. W konsekwencji czego koszty te poniesie całe społeczeństwo w postaci wyższych cen za towary. Poza tym część kosztów utrzymania infrastruktury jest finansowana z różnego rodzaju źródeł, m.in. całe społeczeństwo, w tym przewoźnicy płacą chociażby podatek na drogi zawarty w cenie paliwa do samochodów.
Z analiz przeprowadzonych przez niezależnych ekspertów dotyczących wysokości elektronicznych opłat drogowych i ich wpływu na branżę transportową, wynika, że stawką e-myta akceptowalną przez polskich przewoźników jest 0,20 zł za kilometr. Zdaniem przewoźników, opłaty na tym poziomie nie spowodowałyby gwałtownego wzrostu kosztów funkcjonowania firm przewozowych i spadku konkurencyjności. Do końca stycznia rząd ma przyjąć ww. rozporządzenia dotyczące stawek opłaty elektronicznej. Dotrzymanie tego terminu jest niezbędnym warunkiem do budowy całego systemu opłat.
 
 
Dlatego też konsultacje MI ze środowiskiem TSL w dniu 24 stycznia mogą być ostatnią szansą na wypracowanie wspólnego stanowiska w spraw opłat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here