DOKUMENTY DO REJESTRACJI

  • Nazwisko i imię właściciela, dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu) w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest firma – dane firmy takie jak: nazwa firmy, adres, forma prawna firmy, numer NIP, numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę oraz dokument rejestracyjny firmy (KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Kopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej lub kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorstw lub inny dokument rejestracyjny firmy),
  • Dowód osobisty lub paszport,
  • Dowód rejestracyjny pojazdu lub kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • Pełnomocnictwo do podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa jest zawierana na rzecz właściciela pojazdu przez osobę trzecią),
  • Kopia dokumentu potwierdzającego klasę emisji EURO (akceptowane są określone, powszechnie stosowane świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin),
  • Kopia umowy leasingowej lub upoważnienie leasingodawcy (jeśli pojazd jest w leasingu)
  • Informacja o preferowanym sposobie dokonywania opłaty elektronicznej,
  • Adres korespondencyjny oraz informacje o preferowanym kanale komunikacji (numer telefonu komórkowego do otrzymywania SMS-ów i odbierania telefonów, numer telefonu stacjonarnego, adres e-mail, fax).
  • Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub zabezpieczenie w formie pieniężnej w przypadku zawierania umowy w trybie z odroczoną płatnością.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here